Plan pracy

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej na rok szkolny 2023/2024

ZADANIA  ŚRODKI i FORMY REALIZACJI TERMIN
I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem   1. Udostępnianie zbiorów:
– aktualizacja kart czytelniczych i założenie kart uczniom klasy I oraz wprowadzenie tych danych do MOL-a celem wypożyczania zbiorów.
– udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazanie książek nauczycielom języka polskiego i angielskiego.
– wypożyczanie zbiorów ( dwa razy w tygodniu), pomoc w wyborach czytelniczych.
– zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I i pasowanie na czytelników.
– prowadzenie statystyki czytelniczej semestralnej, rocznej i comiesięczne prezentowanie na gazetce najlepiej czytającej klasy.
– wpisanie do Księgi Inwentarzowej Podręczników Rządowych tegorocznych podręczników dla klas 1, 4, 7. Rozdanie wszystkim uczniom podręczników , oraz zebranie ich od uczniów w czerwcu
IXcały rok

co miesiąc i semestralnej

VII, IX i VI

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
– prowadzenie indywidualnych rozmów czytelniczych na temat ciekawych, godnych przeczytania książek.
– rozmowy o przeczytanych, ciekawych i godnych poleceniach książkach
– rozwijanie zainteresowania literaturą popularnonaukową.
– wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat.
– indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
– pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych.
– organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz.
– udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.
– pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
– pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.
– udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, podsuwanie uczniom utworów dostosowanych do ich dojrzałości umysłowej i emocjonalnej.
– przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.
– uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.
 cały rok
3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
. reklamowanie książek
. udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
. wystawki okolicznościowe i zakupionych nowości,
– przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych.
– rozmowy i dyskusje o książkach z członkami Klubu Molika i polecanie przez nich książek do czytania
* Ogłoszenie rankingu na najlepiej czytającą klasę i najlepszego czytelnika szkoły.
*Z okazji „ Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych” ,zorganizowanie konkursów:
dla klas 1-3  – Konkurs znajomości bajek polskich – konkurs drużynowy;dla przedszkolaków – konkurs plastyczny na ulubiona postać z bajki polskiej
* Polecanie książek poprzez czytanie ich fragmentów uczniom poszczególnych klas przez nauczyciela – bibliotekarza.
* Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci ( 2.04) pasowanie na czytelnika klas 1.
* Ogłoszenie najlepiej czytającej klasy i najlepszego czytelnika wręczenie jej dyplomu.
 

 

cały rok

 

wrzesień
październik
październik-
czerwiec
październik

kwiecień

czerwiec

II Działalność informacyjna i promocja biblioteki 1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych.
2. Piecza nad tablicą „ Biblioteka”
3. Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.
4. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły w zakładce” Biblioteka” .
cały rok
III Współpraca ze
Środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
1 Współpraca z Radą Pedagogiczną:
– gromadzenie ( w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
– pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; gromadzenie materiałów metodycznych.
– udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom.
– współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
– konsultacja przy zakupach do biblioteki.
wrzesień
– czerwiec
2 Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
– informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej.
wrzesień -czerwiec
IV Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe 1. Doskonalenie warsztatu pracy.
2. Opracowywanie materiałów do lekcji bibliotecznych
3. Doskonalenie w zakresie technologii informatycznej
4. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
cały rok
V. Prace
organizacyjno-techniczne  
1.Planowanie i sprawozdawczość
– opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
– prowadzenie statystyki dziennej wypożyczeń , półrocznej, rocznej.
– opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz pracy biblioteki.
– prowadzenie dziennika bibliotecznego i dokumentacji.
wrzesień

cały rok

styczeń, czerwiec

cały rok

2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów
– uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych
– zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów
– uzupełnienie działu lektur
– wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz o literaturę dziecięcą w języku angielskim.
– pozyskiwanie książek w ramach darów od sponsorów i uczniów szkoły .
– zakup książek metodycznych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.
– selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków.
– konserwacja zbiorów – naprawa książek.
– foliowanie zbiorów.
– zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i podręczników (sprawdzenie ich stanu).
– uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.Realizacja działań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik –

marzec

 

 

3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych
-ewidencja- bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków.
– opracowanie zbiorów – klasyfikowanie wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowanie książek także za pomocą MOL –a.

– zmiana systemu automatycznej obsługi biblioteki na e-biblioteka Librusa

cały rok