Plan pracy

RAMOWY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WRZESIEŃ
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. POZNAJMY SIĘ
o zapoznanie z regulaminem świetlicy;
o przypomnienie obyczajów i tradycji naszej świetlicy;
o przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i świetlicy;
o integracja grupy;
2. BEZPIECZNI W SZKOLE I NA DRODZE
o utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w trakcie zajęć świetlicowych;
o przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze,
o nabywanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
o wspólne ustalenie kryteriów całorocznego konkursu na Wzorowego Świetliczka;
o integracja grupy;
3. PRZYJAŹŃ WAŻNA SPRAWA
o uświadamianie dzieciom potrzeby przyjaźni w życiu człowieka;
o tworzenie sytuacji sprzyjających integracji grupy;
o rozwijanie postawy empatycznej;
o rozwijanie kreatywności, odkrywanie talentów;
4. ŻEGNAMY LATO. WITAMY JESIEŃ
o zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni;
o kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie zdolności plastycznych;
5. TYDZIEŃ Z TWÓRCZOŚCIĄ
GRZEGORZA KASDEPKE
o zapoznanie z twórczością Grzegorza Kasdepke;
o rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
o wzbogacenie wiedzy na temat pracy detektywa;
o rozwijanie zdolności manualnych;
PAŹDZIERNIK
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. W ŚWIECIE ZWIERZĄT
o kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt;
o uwrażliwianie na los zwierząt porzuconych;
o kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt;
o poznawanie zwierząt z różnych części świata;
o wzbogacenie informacji na temat wybranych zwierząt;
2. SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ
o rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro;
o wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły oraz szacunku dla pracowników;
o budowanie więzi, integracja grupy;
3. DARY JESIENI
o dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i ogrodzie;
o poznanie wartości odżywczych wybranych warzyw i owoców;
o doskonalenie sprawności manualnej;
4. DRZEWA W JESIENNEJ SZACIE
o rozróżnianie i nazywanie pospolitych drzew, krzewów ich nasion i liści;
o wdrażanie do poszanowania przyrody;
o kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie zdolności plastycznych;
LISTOPAD
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. ZACZAROWANY ŚWIAT BAŚNI BRACI GRIMM
o usystematyzowanie wiedzy na temat twórczości braci Grimm, poznanie wybranych baśni i Niemieckiego Szlaku Baśniowego;
o rozbudzanie wrażliwości czytelniczej oraz nawyku czytania;
o rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej;
o aktywizacja grupy;
2. POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ
o kształtowanie postaw patriotycznych;
o zapoznanie z pojęciami: ojczyzna, patriotyzm, stolica, naród, niepodległość;
o zapoznanie z mapą Polski;
o przybliżenie sylwetek sławnych Polaków,
o doskonalenie znajomości ortografii;
3.  PRAWA DZIECKA
SZARUGA JESIENNA
o zapoznanie z prawami zapisanymi w Konwencji o prawach dziecka;
o przypomnienie praw i obowiązków ucznia;
o poszerzenie wiedzy na temat jesiennej aury;
o rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej;
4.  TYDZIEŃ Z PLUSZOWYM MISIEM
o poszerzenie wiedzy na temat niedźwiedzi;
o wyrabianie umiejętności dbania
o porządek oraz poszanowania własnych i cudzych rzeczy;
o umacnianie więzi wewnątrz grupy;
GRUDZIEŃ
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. IMIENINY ANDRZEJA, BARBARY, MIKOŁAJA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
o kultywowanie tradycji związanych z obchodami andrzejek, barbórki, mikołajek;
o kształtowanie postawy szacunku do niebezpiecznej pracy górnika;
o uzmysławianie znaczenia surowców naturalnych;
o wzbogacanie słownictwa;
o zapoznanie z historią św. Mikołaja z Miry;
o uświadamianie trudności
i ograniczeń z jakimi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne;
o zapoznanie z pojęciem niepełnosprawności;
o kształtowanie właściwego stosunku wobec osób niepełnosprawnych;
o rozwijanie postawy empatycznej;
2. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
o kultywowanie tradycji ubierania choinki, wykonywania ozdób świątecznych;
o rozpoznawanie drzew iglastych;
o rozbudzanie radosnego nastroju;
o kształtowanie nawyku dbałości o estetykę pracy;
o rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej;
3. PIERWSZA GWIAZDKA
o kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
o poznanie kulinarnych tradycji świątecznych;
o kształtowanie szacunku dla tradycji i obyczaju rodzinnego;
o prezentowanie talentów wokalnych;
o wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole;
o stwarzanie świątecznej atmosfery;
STYCZEŃ
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. SKOK W NOWY ROK
o utrwalanie nazw pór roku, miesięcy;
o doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
o kształtowanie umiejętności posługiwania się kalendarzem;
2. ZWIERZĘTA ZIMĄ
o uwrażliwianie na los zwierząt zimą,
o wzbogacenie informacji na temat ptaków;
o rozwijanie zdolności plastycznych;
o rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
3. HERBATKA U BABCI I DZIADKA/ TWÓRCZOŚĆ WANDY CHOTOMSKIEJ
o zapoznanie z sylwetką i twórczością W. Chotomskiej;
o rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
o kształtowanie postawy szacunku do dziadków;
o rozwijanie zdolności manualnych;
o wzbogacenie informacji nt herbat, układu słonecznego;
4. BALE W KARNAWALE/ ZIMOWY CZAS
o zapoznanie z tradycją organizowania zabaw karnawałowych dawniej i dziś;
o rozbudzanie radosnego nastroju;
o rozwijanie zdolności manualnych;
o rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą;
o wdrażanie do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii;
LUTY
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. FERIE ZIMOWE
2. FERIE ZIMOWE
3. KULTURALNE ABC
o Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych na co dzień;
o doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania różnych sytuacjach;
o wyrabianie nawyku okazywania innym i sobie życzliwości oraz szacunku;
o poszerzenie wiedzy na temat kotów i opieki nad nimi;
4. ZDROWYM BYĆ I ZDROWO ŻYĆ
o kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie;
o zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się i aktywność fizyczną;
o zapoznanie z pojęciami: higiena osobista, piramida żywieniowa, uzależnienie;
o wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
MARZEC
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. JESTEM ASERTYWNY/STOP DLA AGRESJI
o kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i cudzych;
o ukazanie alternatywnych form zachowań w sytuacjach trudnych;
o poznanie zasad asertywnego zachowania;
2. MALI ARCHITEKCI
o poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie;
o rozwijanie zainteresowań w dziedzinie architektury;
o rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
3. ZAPACH WIOSNY/ SPOTKANIE Z JANEM BRZECHWĄ
o rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację przyrody;
o poznanie zwiastunów wiosny;
o wyrażanie wrażliwości na piękno natury w twórczości plastycznej, słownej;
o zapoznanie z sylwetką i twórczością Jana Brzechwy;
4 WIOSENNE OCZEKIWANIE NA ŚWIĘTA
o wzbogacenie informacji na temat zwyczajów Świąt Wielkanocnych w Polsce i innych krajach europejskich;
o kultywowanie tradycji;
o poznanie różnych technik zdobienia;
o doskonalenie umiejętności manualnych i twórczej wyobraźni;
KWIECIEŃ
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. SPORT, SPORT, SPORT
o wdrażanie do dbania o własne zdrowie poprzez aktywność fizyczną;
o poszerzenie wiedzy na temat wybranych dyscyplin sportowych;
2. ŚWIAT KSIĄŻKI/ POEZJA DANUTY WAWIŁOW
o rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
o kształtowanie nawyku czytania;
o ukazywanie roli książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie;
o wdrażanie do poszanowania książek;
o zapoznanie z sylwetką i twórczością Danuty Wawiłow;
3. PLANETA ZIEMIA
o poszerzanie wiedzy na temat recyklingu i segregacji śmieci;
o rozwijanie poczucia piękna w przyrodzie;
o rozwijanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności za przyrodę;
o wskazywanie oryginalnych rozwiązań plastycznych;
4. JEDZIEMY NA MAJÓWKĘ
o upowszechnienie wiedzy na temat świat obchodzonych w maju;
o kształtowanie postawy patriotycznej;
o przypomnienie symboli narodowych;
MAJ
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. PRACA WARTOŚCIĄ – ZNACZENIE ZAWODÓW
o poszerzanie wiedzy na temat różnych zawodów;
o uświadamianie roli zgodnej pracy zespołowej,
o uświadamianie potrzeby własnego rozwoju;
2. PODRÓŻUJEMY PO EUROPIE
o poszerzenie wiadomości o kontynencie europejskim;
o doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i globusa;
o poznanie wybranych krajów Unii Europejskiej;
3. ŚWIAT MORZ I OCEANÓW
o pogłębienie wiedzy na temat zwierząt morskich;
o poznanie mitycznego władcy mórz i oceanów;
o poznanie legendy o pochodzeniu bursztynu;
4. W RODZINIE SIŁA
o podkreślanie ważnej roli rodziców w rodzinie;
o pogłębianie szacunku dla rodziców i dziadków;
CZERWIEC
Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze
1. ŚWIAT DZIECI/ MOJE HOBBY
o poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka;
o przejawianie tolerancji wobec ludzi różnych ras, wyznań, poglądów;
o rozbudzanie zainteresowań dzieci;
o doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
o wdrażanie do aktywnego słuchania;
2. JASTRZĘBIE- ZDRÓJ – MOJE MIASTO DAWNIEJ I DZIŚ/ MIASTA SĄSIEDZKIE
o rozwijanie poczucia przynależności do swojego miasta i regionu;
o poszerzenie wiedzy na temat naszego miasta Jastrzębia-Zdroju,
o zapoznanie z pojęciem mała ojczyzna
3. PODRÓZE MAŁE I DUŻE
o rozwijanie zainteresowań krajoznawczych;
o poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych Polski;
4. CZEKAMY NA WAKACJE
o wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego;
o wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo w czasie wakacji;
o zachęcanie do samooceny, dostrzegania swoich mocnych i słabych stron;

Używamy plików cookie do funkcjonowania strony, logowania, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Jeśli akceptujesz naciśnij Accept.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1.jastrzebie.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings
Cookies settings
Rozmiar czcionki
Kontrast