Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsp1.jastrzebie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Brak formularza kontaktowego z powiązanymi etykietami tekstowymi
  • Załączniki nie są dostępne cyfrowo i nie zawierają informacji o formacie i rozmiarze pliku

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Pałasz, e-mail: poczta@zsp1.jastrzebie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 513 109 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu – Zdroju mieści się w dwóch, przylegających do siebie, dwukondygnacyjnych budynkach. Do budynków prowadzą dwa główne wejścia. Przy wejściu przedszkolnym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomiędzy budynkami znajduje się przejście umożliwiające przemieszczanie się.   Istnieją również dwa wejścia dodatkowe, umożliwiające bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną, boisko i plac zabaw.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku przedszkola znajduje się winda. W budynku szkoły brak windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

APLIKACJA MOBILNA
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNA

BIP Jastrzębie-Zdrój