Regulamin

REGULAMIN  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§ 1

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownia szkoły.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy z urzędu, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

Rozdział II

Funkcje biblioteki

§ 2

Biblioteka :

1. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów.

2. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

3. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole : dla uczniów, nauczycieli

i rodziców.

Rozdział III

Organizacja biblioteki

§ 3

1. Nadzór :

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który :

a) zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Lokal :

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń : wypożyczalni i czytelni.

3. Zbiory :

a) biblioteka gromadzi następujące materiały :

* wydawnictwa informacyjne,

* podręczniki i programy szkolne,

* bezpłatne podręczniki. Wypożyczenia w/w podręczników objęte

odrębnym regulaminem,

* lektury szkolne,

* literaturę popularnonaukową i naukową,

* wybrane pozycje z literatury pięknej,

* wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

* podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii,

pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

* materiały audiowizualne.

b) rozmieszczenie zbiorów :

Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym,    wszystkie zbiory opatrzone są sygnaturą :

* dział lektur według poszczególnych klas,

* literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,

* księgozbiór dla nauczycieli,

* dział książek przygodowych,

* dział baśni i wierszyków dla najmłodszych,

* dział literatury obyczajowej dla młodzieży,

* zbiory audiowizualne,

* księgozbiór podręczny w czytelni

Księgozbiór podręczny udostępniany jest na miejscu w czytelni i do pracowni na zajęcia.

4. Pracownicy :

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5. Czas pracy biblioteki :

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum, wypożyczenia są wstrzymane,

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

6. Finansowanie nabytków :

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez radę Rodziców i innych ofiarodawców

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4

1. Praca pedagogiczna :

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) udzielanie informacji,

d) prowadzenie zajęć czytelniczych przy współpracy z wychowawcami

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

e) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa

w poszczególnych klasach,

f) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

2. Praca organizacyjno-techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, zestawień bibliograficznych, itp.).

g) przeprowadzanie skontrum zgodnie z przepisami prawa

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

d) prowadzi dzienną, półroczną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków.

e) doskonali warsztat pracy

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§5

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

5. W stosunku do czytelników, którzy nie rozliczają się z biblioteką mogą być zastosowane kary : okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

6. Uczeń, który notorycznie nie oddaje w terminie książek lub zalega ze zwrotem książek z ubiegłych lat, może spotkać się z odmową wypożyczenia kolejnej książki.

7. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

8. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych

i innych urządzeń elektronicznych.

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazana przez bibliotekarza. Wartość zwróconej książki powinna przekraczać wartość zagubionej.

10. Wszystkie wypożyczone książki powinni być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie zgodnie z zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora szkoły z dnia 22.08.2016 r.

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.
 2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu oraz przedłożyć dokument tożsamości. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 5. Użytkownik biblioteki może korzystać z programu „MOL”
 6. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza. Drukować można jedynie fragmenty wypożyczonych programów.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.

Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi wypożyczone programy. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko jednego stanowiska komputerowego.

 1. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 2. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
 3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 5. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi – bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
 6. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr 16b/2012 z dnia 31 sierpnia 2012, regulamin wchodzi w życie 3 września 2012 r.

Używamy plików cookie do funkcjonowania strony, logowania, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Jeśli akceptujesz naciśnij Accept.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1.jastrzebie.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings
Cookies settings