Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 1
I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
§ 1

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Do zadań świetlicy szkolnej należy:
• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
• rozwijanie samodzielności,
• współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
§ 2

1. Godziny pracy świetlicy:
a) Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
b) W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez wpisanie stosownej informacji w zeszycie korespondencyjnym lub dzienniku elektronicznym.
c) W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/prawni opiekunowie składają pisemną prośbę u nauczyciela świetlicy, wychowawcy lub w sekretariacie szkoły, w terminie przynajmniej trzech dni roboczych przed danym dniem wolnym (załącznik 2). W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów przebywają pod opieką nauczycieli pełniących dyżur tego dnia.
d) Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami i osobami upoważnionymi do odbioru, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji).
e) Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej lub na terenie wokół szkoły. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach (np. sala lekcyjna).

§ 3

2. Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicy:
a) Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice/opiekunowie (załącznik 1).
b) Karty zgłoszeń składane są u wychowawców świetlicy co roku do 21 września.
c) W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.
d) W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniowie oczekujący na autobus bądź zajęcia pozalekcyjne.
e) Uczniowie nie zapisani do świetlicy, którzy w sporadycznych sytuacjach muszą korzystać z opieki w świetlicy zobowiązani są posiadać pisemną informację od rodzica (imię, nazwisko, czas pobytu w świetlicy, data, podpis, kto będzie dziecko odbierał).
f) W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie: skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela; nie uczęszczający na lekcje religii bądź zwolnieni z zajęć wf; realizujący indywidualny tok nauki.

§ 4

3. Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy:
a) W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy oraz zeszytu korespondencyjnego.
b) W przypadku powtarzających się sytuacji niezastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczeń zgłoszony będzie do pedagoga i wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów.
c) Notoryczne niewłaściwe zachowanie może wpłynąć na obniżenie oceny z zachowania ucznia, doprowadzić do zawieszenia w zajęciach świetlicowych na okres 1-2 tygodni, ostatecznie spowodować usunięcie z listy uczestników świetlicy.
d) Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
e) Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów z informacją o wypisaniu dziecka lub po wykluczeniu go z uczestnictwa w jej zajęciach.

§ 5

4. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy:
a) Dziecko z świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę.
b) Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów.
c) Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
d) Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu szkoły. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
e) Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.
f) Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (jak również o zaistniałych zmianach np. godziny zajęć). Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.

§ 6

5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka nie powstałe z winy placówki).

§ 7

6. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.

§ 8

7. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą z budżetu szkoły oraz z akcji organizowanych przez rodziców.

III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY
§ 9

Uczestnik świetlicy ma prawo do:
1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.
5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
6. Poszanowania godności osobistej.
7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.
9. Wyrozumiałości i cierpliwości.

§ 10

Uczestnik świetlicy jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania wspólnie ustalonych reguł zachowania w trakcie zajęć świetlicowych.
2. Zastosowania się do poleceń wychowawcy świetlicy.
3. Informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
4. Poszanowania sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzysta w czasie zajęć.
5. Po zakończonych zajęciach pozostawiania miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.
6. Opuszczenia świetlicy podczas przerwy (w tym czasie pomieszczenie jest wietrzone) i niezwłocznego powrócenia do niej po przerwie.
7. Pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni.
8. Ustawianie tornistra w miejscu nieutrudniającym komunikacji.
9. Zachowywania się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób, a w szczególności nie zakłócania pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.
10. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

IV NAGRODY I KARY UDZIELANE WYCHOWANKOM
§ 11

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. poinformowania o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
3. pochwały u wychowawcy klasy,
4. nagrody rzeczowej,
5. dyplomu „Wzorowego Świetliczka”.

§ 12

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania i naruszanie regulaminu dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. upomnienie ustne,
2. poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
3. powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,
5. zawieszenie w zajęciach świetlicowych na 1-2 tygodni,
6. usunięcie z listy uczestników świetlicy.