Darmowe podręczniki

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkółw podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283).
  • Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka.

*  Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. II Armii Wojska                  Polskiego w Jastrzębiu – Zdroju.

 Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

Przedmiot procedur

1. Niniejsza „Procedura korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, zwana dalej „Procedurą”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na stan szkoły,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Procedurze terminy oznaczają :

Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22 ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub prawny opiekun.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej szkoły.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie :

– wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów na edukacyjnych.

4. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu  do biblioteki oraz w internecie.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie faktur i stosownego protokołu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne  do edukacji, przedmiotów i języka angielskiego przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat. Wszystkie materiały są opieczętowane pieczątką biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie list klas zgodnych z listami umieszczonymi w dziennikach lekcyjnych.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 1 września.

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczenia odbywają się na początku roku szkolnego – najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy (poza podręcznikami wieloletnimi), termin ich zwrotu mija w ostatni poniedziałek roku szkolnego.

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określą zasady, o których mowa w § 3 Procedury.

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Zasady wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami stawia się w bibliotece szkolnej, celem pobrania podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. Uczniowie klas 4-6 pobierają podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pod opieką nauczycieli przedmiotu.

3. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie użytkownika biblioteki w nowym roku szkolnym.

4. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili.

5. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu zbiorowym

§ 4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić podręcznik lub materiały edukacyjne.

2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszej Procedury.

Rozdział 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do u szkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika

poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek ora z inne wady fizyczne, które pomniejszą wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie. Wychowawca powiadamia bibliotekarza. Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego.

3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu nie zwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego biblioteka, za pośrednictwem sekretariatu, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2. Sprawozdanie przedstawione jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 1 lipca celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury i stosowania się do zawartych w niej postanowień.

2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Procedury na każde ich życzenie.

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany Procedury jest Dyrektor Szkoły.

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszej Procedurze, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie  z dniem 1 września 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora  Nr 18/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Używamy plików cookie do funkcjonowania strony, logowania, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Jeśli akceptujesz naciśnij Accept.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1.jastrzebie.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings
Cookies settings