Darmowe podręczniki

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkółw podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283).
  • Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka.

*  Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. II Armii Wojska                  Polskiego w Jastrzębiu – Zdroju.

 Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

Przedmiot procedur

1. Niniejsza „Procedura korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, zwana dalej „Procedurą”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na stan szkoły,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Procedurze terminy oznaczają :

Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22 ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub prawny opiekun.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej szkoły.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie :

– wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów na edukacyjnych.

4. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu  do biblioteki oraz w internecie.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie faktur i stosownego protokołu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne  do edukacji, przedmiotów i języka angielskiego przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat. Wszystkie materiały są opieczętowane pieczątką biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie list klas zgodnych z listami umieszczonymi w dziennikach lekcyjnych.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 1 września.

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczenia odbywają się na początku roku szkolnego – najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy (poza podręcznikami wieloletnimi), termin ich zwrotu mija w ostatni poniedziałek roku szkolnego.

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określą zasady, o których mowa w § 3 Procedury.

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Zasady wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami stawia się w bibliotece szkolnej, celem pobrania podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. Uczniowie klas 4-6 pobierają podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pod opieką nauczycieli przedmiotu.

3. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie użytkownika biblioteki w nowym roku szkolnym.

4. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili.

5. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu zbiorowym

§ 4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić podręcznik lub materiały edukacyjne.

2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszej Procedury.

Rozdział 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do u szkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika

poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek ora z inne wady fizyczne, które pomniejszą wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie. Wychowawca powiadamia bibliotekarza. Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego.

3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu nie zwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego biblioteka, za pośrednictwem sekretariatu, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2. Sprawozdanie przedstawione jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 1 lipca celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury i stosowania się do zawartych w niej postanowień.

2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Procedury na każde ich życzenie.

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany Procedury jest Dyrektor Szkoły.

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszej Procedurze, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie  z dniem 1 września 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora  Nr 18/2016 z dnia 23.08.2016 r.