COVID-19 B

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia korona wirusem lub choroby COVID-19,

przed okresem kwarantanny woluminów.

 

Obowiązki czytelników:

 

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować rękawiczki lub płyn dezynfekujący.

3) W pomieszczeniu bibliotek zabranie się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

3) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. znakowane linią na podłodze):

a) dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,

b) do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla czytelnika).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalne do biblioteki mogą wejść dwie osoby : jedna wypożyczająca, druga oczekująca

(w wyznaczonej strefie).

W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 m.

4) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 

Obowiązki bibliotekarza   

 

1) Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania rękawic ochronnych.

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.

3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownik prowadzi prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, wietrzy salę, przeciera powierzchnie płaskie.

4) Po zakończeniu obsługi czytelników pracownik dezynfekuje powierzchnie płaskie  sprzęty w pomieszczeniu bibliotek i zapleczu.