Pedagog specjalny

Pedagog specjalny: p. mgr Dominika Biernacka
Godziny pracy:
Poniedziałek 11.00-14.00
Środa 13.00-14.30
Czwartek 11.00-14.00
Piątek 12.00-14.00

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu,

stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze.

Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!”

                                                                       (J.Korczak)
Pedagog specjalny to osoba pracująca ze specyficzną grupą osób, z określonymi trudnościami i dysfunkcjami. Pedagog pełni rolę pomostu pomiędzy nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku. Chętnie udzieli pomocy i wskazówek zgodnie z zaistniałymi potrzebami. 

Zadania pedagoga specjalnego wg. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

5) prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

6) przygotowuje wraz z zespołem psychologiczno–pedeagogicznym Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny oraz jego ewaluację;

7) koordynuje realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

8) współorganizuje proces kształcenia oraz pracę specjalistów