Samorząd Uczniowski – Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 października 1991 r. poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej i niniejszego regulaminu.

I Postanowienia ogólne
§ 1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
a) na szczeblu klasy: przewodniczący klasy, zastępca, skarbnik lub sekretarz
b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego- przewodniczący szkoły, jego zastępca, sekretarz i pozostali członkowie Rady
3. Sposób wyborów do Samorządów Klasowych i Rady Uczniowskiej określa (załącznik1) dotyczący ordynacji wyborczej.

II Cele działania Samorządu Uczniowskiego
§ 2
Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą:
1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
5. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
6. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
7. Uczenie demokratycznych form współżycia.
8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
9. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań i tolerancji.
10. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
11.Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
12.Organizownie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

III Prawa Samorządu Uczniowskiego
§ 3
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania szkoły, w szczególności dotyczące realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
c) prawo do organizowania życia szkolnego
e)prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną szkoły.

IV Zadania Samorządu Klasowego i Uczniowskiego oraz Przewodniczącego Szkoły
§4
1.Do zadań Samorządu Klasowego należy:
● ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym
● reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych apeli i akademii
● reprezentowanie klasy wobec nauczycieli uczących
● pomoc w działaniach wychowawcy na rzecz klasy
● odpowiedzialność za właściwe zachowanie uczniów w czasie lekcji
● występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych
● udział w pracach organizowanych przez Samorząd Szkolny
● inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Szkolny
2.Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
● przedstawianie władzom szkolnym i opiekunowi Samorządu opinii i potrzeb uczniów
● reprezentowanie społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr1
● obrona praw i godności uczniów naszej szkoły reagowanie w sytuacji łamania tych praw.
● pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
● organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
● organizacja dyskotek szkolnych.
● organizacja i udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
● angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
● pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
● dbanie o dobre imię i honor szkoły
● godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej poza murami szkoły
● pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
● dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
● przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom przemocy i wulgaryzmu
● troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd
3.Do zadań przewodniczącego Szkoły należy:
● kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego i jego Rady
● reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców
● aktywnie uczestnicy w tworzeniu planu działalności Samorządu na aktualny rok szkolny
● zwołuje zebrania Samorządu
● angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i Samorządu Uczniowskiego
● współpracuje z opiekunem Samorządu
Dla realizacji swoich zadań Samorząd Uczniowski może powoływać sekcje wspomagające działania Samorządu określając ich nazwę i zakres działania i kompetencji. Decyzje podjęte przez Radę Uczniowską są omawiane na zebraniu Samorządu. Następnie przedstawia się je Dyrektorowi Szkoły, który po zapoznaniu się z nimi zatwierdza propozycje.

V Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego
§5
1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:
a) regulamin Samorządu Uczniowskiego
b) plan pracy Samorządu Uczniowskiego
c) protokoły z zebrań d) końcowe sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego
Dokumentacja znajduje się u opiekuna Samorządu wszelkie działania są udostępnianie na bieżąco w formie informacji oraz zdjęć na stronie internetowej szkoły.

VI Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego
§6
Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. W przypadku braku kandydatów Opiekuna SU wyznacza Dyrektor Szkoły.
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu .
4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
5. Wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego.
6. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.
7. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowanie jego funduszami.
8. Informowanie członków Rady o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
9. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu.

VII Postanowienia końcowe
§ 7
1. Mandat członka SU wygasa w razie:
a) rezygnacji,
b) końca kadencji,
c) usunięcia ze stanowiska i z obowiązków wypełnianych w Radzie Uczniowskiej z powodu nie wywiązywania się z zadań lub pogorszenia zachowania, które jest nie zgodnego ze Statutem Szkoły i Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. Sytuacja ta ma miejsce w ciągu roku szkolnego. Mogą to być negatywne uwagi w dzienniku klasowym lub wniosek Rady Pedagogicznej na konferencji. Członka Rady Uczniowskiej odwołuje Opiekun za zgodą pozostałych członków Samorządu. Uczniowie wyrażają swoje zdanie w tajnym głosowaniu. Decyzję Rada podejmuje po przeprowadzeniu głosowania. Decyzja zostaje zaprotokołowana.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a) rezygnacji,
b) odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b) w miejsce przedstawicieli Rady Samorządu Szkolnego lub pozostałych członków Samorządu – Opiekun SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c) w przypadku Przewodniczącego Samorządu Szkoły – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo nauczyciel wskazany przez Dyrektora szkoły.

(Załącznik 1)
ORDYNACJA WYBORCZA
1. Na początku roku szkolnego (dwa pierwsze tygodnie) odbywają się wybory do Samorządów Klasowych wychowawca ustala sposób przedstawienia kandydatów, a następnie przeprowadza głosowanie. Klasa typuje także dwóch kandydatów do Rady Uczniowskiej może to być, również forma głosowania. Dopuszczalne jest samodzielne zgłoszenie kandydata pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów. Aby móc zostać członkiem Samorządu Klasowego, a także kandydatem do Rady Uczniowskiej uczeń musi legitymować się dobrymi ocenami z przedmiotów oraz zachowaniem wzorowym, bardzo dobrym lub dobrym , uzyskanym w ostatnim roku nauki poprzedzającej chęć kandydowania do Samorządu Klasowego czy Rady Uczniowskiej. Kandydatem do Samorządu może być uczeń klas 4-8.
Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien:
1. Być wzorem dla społeczności uczniowskiej.
2. Śmiałym i odważnym, a także pomysłowym i kreatywnym uczniem.
2. Umieć współpracować w grupie.
3. Umieć podejmować decyzje oraz je realizować.
4. Chętnie działać na rzecz uczniów.
2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz dwóch przedstawicieli uczniów pracujących w samorządzie w poprzednim roku. Wybory należy przeprowadzić w terminie do końca września. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
3. Zgłaszanie kandydatów:
Każda klasa Szkoły Podstawowej zgłasza dwóch kandydatów do Rady Samorządu zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze. Kandydaci są zobowiązani do przedstawienia swojego programu wyborczego w formie plakatu w wyznaczonym terminie przez opiekuna samorządu.
4. Sposób przeprowadzenia wyborów:
Głosowanie odbywa się w budynku szkoły . Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania z nazwiskami kandydatów z krotką informacją o sposobie glosowania. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku x przy nazwisku jednego kandydata. Jeżeli karta jest zniszczona, nieczytelna, pokreślona lub głos jest oddany nie zgodnie z ordynacja wyborczą, głos jest nieważny. Karty wrzucane są do specjalnego pudełka, które zostanie otwarte po zebraniu wszystkich głosów uczniów obecnych w danym dniu głosowania w szkole. Karty następnie zostają podliczone przez Komisję Wyborczą po uzyskaniu wyników nazwisko przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza zostaje wywieszone na gazetce samorządu. Wyniki głosowania zostają zapisane w protokole, który znajdzie się w dokumentacji Samorządu Szkolnego.

Używamy plików cookie do funkcjonowania strony, logowania, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Jeśli akceptujesz naciśnij Accept.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1.jastrzebie.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings
Cookies settings