COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIĘTLICY SZKOLNEJ
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w trakcie epidemii COVID – 19

Opierając się na procedurach bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID – 19 obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, został opracowany wewnętrzny regulamin świetlicy.
Praca świetlicy w podwyższonym reżimie sanitarnym

§1

Postanowienia ogólne:
1. Do świetlicy pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z klas I – III, których obydwoje rodzice pracują zawodowo. Pozostali uczniowie będą przyjęci, gdy świetlica będzie dysponować wolnymi miejscami.
2. Do świetlicy może wejść tylko i wyłącznie uczeń lub pracownik szkoły.
3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz wtedy, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
4. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów (w tym w szczególności gorączka, kaszel) zostanie on umieszczony w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium), nauczyciel powiadomi o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów dziecka, którzy powinni niezwłocznie odebrać dziecko.
5. Po wejściu na świetlicę uczeń zobowiązany jest podejść do wychowawcy w celu zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym.
6. Dzieci nie powinny przynosić z domu dodatkowych przedmiotów (zabawek).
7. Dzieci powinny posiadać własne przybory. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. Dzieci bezwzględnie stosują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy też myć ręce przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
9. Dzieci przebywające w świetlicy, po zgłoszeniu nauczycielowi, mogą wyjść pojedynczo do toalety mieszczącej się przy świetlicy. Podczas przemieszczania się w przestrzeni wspólnej konieczne jest noszenie maseczek ochronnych.
10. Obowiązuje częste wietrzenie sali świetlicowej.
11. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci młodsze powinni przestrzegać zasad:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa (przyłbica lub maseczka), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

§ 2

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzenia dyrektora.
2. Wszelkich zmian w regulaminie może dokonać wychowawca świetlicy i dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.
3. Procedury obowiązują do odwołania.
4. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej placówki.
5. Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.