Szkoła w czasie pandemii

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU
W CZASIE EPIDEMII

(uwzględniający wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.)

Organizacja zajęć w szkole:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz wtedy, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk oraz przestrzegać instrukcji użycia środka dezynfekującego/ dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci młodsze mogą wchodzić jedynie wejściem do szatni, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa (przyłbica lub maseczka), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; wejść mogą  tylko osoby
  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
  i w wyznaczonych obszarach( tj. szatnia, świetlica szkolna i sekretariat szkoły)
 • W ciągu dnia nauki klasy I-III mają zajęcia w jednej sali wg planu lekcji
  (z wyjątkiem zajęć komputerowych i wf oraz pojedynczych godzin innych zajęć ), z zachowaniem zasady dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej.
 • Klasy IV-VIII mają zajęcia w różnych salach wg planu lekcji z zachowaniem zasady dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej.
 • Przejście uczniów z sali lekcyjnej do innej sali odbywa się w maseczkach.
 • Obowiązuje wietrzenie sal po każdej lekcji, w razie sprzyjającej aury także  w czasie lekcji.
 • Nauczyciele są zobowiązani do zapewnienia sposobu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
 • Toaleta na piętrze przeznaczona jest dla uczniów klas uczących się na piętrze. Dla klas I-III oraz uczniów przebywających w sali nr 19 i sali gimnastycznej przeznaczona jest toaleta na parterze.
 • Podczas przerw na korytarzu na piętrze przebywają tylko uczniowie tam się uczący.
 • Uczniowie szkoły ( kl. I-III) korzystają z placu zabaw wg. ustalonego harmonogramu.
 • Uczniowie i nauczyciele dyżurujący na przerwach muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. Nakaz też dotyczy wszystkich osób przemieszczających się na obszarach wspólnych.
 • W przypadku potrzeby użycia: termometr bezdotykowy znajduje się w apteczce w pokoju nauczycielskim ( do dyspozycji wyznaczonej osoby dokonującej pomiaru).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel), należy odizolować ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W miarę możliwości należy dbać o zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i maksymalnie ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk płynem dezynfekującym, częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy też myć ręce przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinien zostać umyty detergentem lub zdezynfekowany po każdych zajęciach, a w miarę możliwości także podłoga.
 • Nauczyciele w klasach I-III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów
  w interwałach adekwatnych do potrzeb, przy czym zobowiązani w tym czasie są do sprawowania opieki nad nimi.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów w trakcie zajęć wf  z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W ramach bezpiecznego korzystania z szatni należy:
  1. Używać środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni i wyjściu z niej oraz mieć założoną maseczkę lub przyłbicę – dotyczy wszystkich’
  2. Korzystać jedynie z wyznaczonego dla konkretnej klasy boksu.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Należy przestrzegać regulaminu biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Monitorowaniu podlegają codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, oparć, siedzisk, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zużyte maski lub rękawice jednorazowe należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Jeżeli u pracownika szkoły zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel), będzie on odizolowany w wyznaczonym  pomieszczeniu serwerowni zaopatrzonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący; z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim pod nr całodobowej infolinii 601-499-841.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, będzie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji, łącznie z powierzchniami dotykowymi (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą  zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz ustalona będzie lista osób przebywających w tym samym czasie w tych częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażeń.
Używamy plików cookie do funkcjonowania strony, logowania, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Jeśli akceptujesz naciśnij Accept.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1.jastrzebie.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings
Cookies settings